ࡱ> [ Rbjbj8ΐΐ EEEYYY8EtY60  a/c/c/c/c/c/c/$46N/iE " //+++ 8a/+ a/++.`-. (SY)~{.M/0060.,7* 7..&7E.x +   //+  60  7      : S kp p ؚ b /g N N _ S :S ONeQ:S3ufN ON Tyvz lNNh~{W[ T|N 5u݋ { Ow kXheg t^ g e Skppؚb/gNN_S:S{YO6R 2015t^6geHr N0N`Q lNNW,gOo`h ON TyQDkO % QDe_ l[0W@Wl[NhNT|5u݋ON{|W~%VlQD,gNCQNl^ (bT NCQ)lQDkO/f,gbD`SeQ:SONvNkOQDe_S+TsёQD0b/gQD0YQDI{0 6qNNW,gOo` NY TNSxQDkOQDe_T|5u݋123 N0ON`Q 1ONW,g`Q ON TybD;`YDkXQ NCQNl^ NCQ lQD,g NCQNl^ NCQ ONlN/#NT|5u݋{|W*NN%0y%%0QD%0YFUrD%0RlQS% YFUTD%0-NYTD%0-NYT\O%0^lN%~%e_1.xvz_S% 2.uN% 3..U% 4.T⋡% 5.vQN%~%V;NNTvQ[ؚeb/gON &T% /f%ybNMbyve % V[CSNR% w~vNR% ^S~vR% Yuf[NXT%oNTOo` gRNvsQD(3ueQVoNVNg0 NgkXQdky oNW\OCg%0So[%0R+oON[%0vQNvsQD(% ON @W`Q eQ:Se_ 10OS(u0W % 20-pNW0W % 30yRlQ[ % 40-pNS?b % 50y(uS?b % 60vQN %lQ0W@W[E~%:W@b yA:W@bby b g?bNO(ubys^es| c[NhbqQ TYXbNtNcCgYXbfN 3u N lkXQQDN Ty c[NhbYXbNtN HXX YXbNySCgP 10Rt SV gbD gPlQS FUN;NSO Ty v "z %Sf %l %YHh %dSf{v %CgQ(%z %Sf %l %d %vQN Kb~0 20" Ta % N Ta 8h[{vPge-Nv YpSNv^~{r8h[a 30" Ta % N Ta O9eFUN;NSOYeNv 40" Ta % N Ta O9e gsQhmNuvcNNg0s0"0ĞTlQSL]Nh'YOl;N >NNuvcN _ hQSOcNGW]Q-^ O1uQDNc[vcNNgSƖT;Nc0 cNONǏv^QY NXN":NlQS~t0 S?b0WN_S gPlQS cNObXT~{ T Ng 0s 0 " 0 Ğ0 _ N0NXt^NgNe YlcNOQSe,g (uNV grD gP#NlQSv!kcNOQ0 :ye,g L]'YO~ SV gbD gPlQSNN0NXt^NgNe(WS^`f:SVnnWSXXSS_NhQSOL]'YO ~hQSOL]hQ NǏ >N _\O:NL]NhQNSV gbD gPlQSJ\cNOvcN >Ns0H\O:NL]NhQNSV gbD gPlQSJ\vNOvvN0 Q-^OvNXT~{W[ N0NXt^NgNe YlL]'YO~Se,g (uN >NQNV grD gP#NlQSvJ\cNO0vNO-NvL]NhO(u gP#NlQSV grD z zSe,g SV gbD gPlQSz z 0 ,{Nz0;`00R ,{Nag0:NĉlQSv~~TL:N ObQDN0lQST:PCgNvTlCgv 9hnc 0S~Nmyr:SFUN{vagO 0SvQN gsQl_0lĉvĉ[ 6R,gz z0 ,{Nag ^V gbD gPlQSN N{ylQS /f~^Nl?e^ybQz0cCg^lcCgUSMO Ty e\LQDNL#vV grD gP#NlQS0 00,{ Nag0lQSOllQ{vTsSb:NrzbblN#NvlN NvQhQlN"N[lQSv:PRbb#N Ol~%0vN0QDNNvQ4vQD:NP[lQSbb#N0 ,{Nz0lQS TyTOO@b 00,{Vag0lQS TySV gbD gPlQS ,{Nag0OO@bS^`f:SVnnWSXXXS0 ,{mQag lQSNOO@b\O:Nl_efN0W@W0lQS~%:W@bYNOO@b NN ^ cvsQĉ[SeRt~%:W@bYHhb3uR/e:gg{v0 ,{ Nz0lQS~%V ,{Nag0lQS~%V10bDNDN{t20?b0WN_S~%0 ,{kQag lQS^S_(Wz zĉ[v~%VQNN~%;mR0lQSSN9eS~%V FO^RtYHh{v0 ,{]Nag lQS~%V-NS+T^\Nl_0lĉĉ[{S_vsQSNeSNN~%;mRv ^S_(WS_vsQSNTNN~%;mR0 ,{Vz0lQSlQD,g ,{ASag0lQSlQD,gNl^100000NCQ0 ,{ASNag lQSlQD,g:N(WFUN{v:gsQ{vvQDN4vQD QDNNvQ4vQD[lQSbb#N0 ,{ASNag lQSSflQD,g ^S_SfQ[\OQKNew NASeQTFUN{v:gsQ3uSf{v0 ,{AS Nag lQSSNTFUN{v:gsQ3u[6eD,gYHh 3uYHh^S_cNv^vDf0 ,{Nz QDN ,{ASVag ^lccCgUSMO 9hnc^Nl?e^cCg [lQSe\LQDNL# Ol[lQSvV gDNۏLvcw{t0 QDN 4QD 100000 NCQ QDkO 100 % QDe_ N'^QD QDgP@b4vlQD,gRgNlQSbzKNew8t^Q40 Yl4QD0QDe_0QDgPSL~[ ,{ASNag lQS NNO 1uQDNOlLO NRLCg N Q[lQSv~%eTbDR N >NTfbc^1uL]NhbNvcN0vN Q[ gsQcN0vNvblNy N [ybQcNOvbJT V [ybQvNObvNvbJT N [ybQlQSvt^^"R{eHh0Q{eHh mQ [ybQlQSv)RmRMeHhT%_eN_ceHh N [lQSXRbQ\lQD,g\OQQ kQ [SLlQS:P8R\OQQ ]N [lQSTv^0Rz0ce0n{bSflQSb__\OQQ AS 6R[bO9elQSz z0 024DFN` 0 : R ^ x ~ ̺{i{i{i{i{i{i{i{i{i{\OhDTCJ OJPJQJo(hcCJ OJPJQJo("hDThc>*CJ OJPJQJo(hDThcCJ OJPJQJo(hcCJ OJPJo("hDThc5CJ OJPJQJo("hDThc5CJ0OJPJQJo("hDThDT5CJ0OJPJQJo( hc5@CJ0OJPJQJo(&hDThc5@CJ0OJPJQJo(hDT5@CJ0OJPJo(24FHJLN X  4 > @ $$Ifa$ & FYDdgdcdXD2YD2`gdc $dha$gdcdgdcgdc$a$gdc 4 < @ B J L ~ ˹mmS2hDThcCJEHOJPJQJaJmHnHo(u#hDThcCJOJPJQJaJo($hDThcCJKHOJPJQJaJ$hDThcCJEHOJPJQJaJ'hDThcCJEHOJPJQJaJo("hDThc5CJ OJPJQJo("hDThc5CJ$OJPJQJo("hDThcCJ OJPJQJ\o(hDThDTCJ OJPJQJo(@ B L $$Ifa$$IfWD`gdcXkd$$If40p$Fp t$44 Baf4ytc {{&UkdD$$If<0p$Fp t$44 Baytc $$Ifa${kd$$IfG\pl$FpFH F F$ t$44 Baytc x~kd$$If2\p0$Fp` F` ` t$44 BBaytc $$Ifa$ I= $d$Ifa$Xkd-$$If40p$Fp t$44 Baf4ytc $$Ifa$Ukdl$$IfD0p$Fp t$44 Baytc  n ziUUUUUCiC#hDThcCJ EHOJPJQJo('hDThcCJEHOJPJQJaJo( hDThcCJ EHOJPJQJ"hDThc5CJ OJPJQJo("hDThcOJPJQJ\aJo( hDThcCJOJPJQJaJ#hDThcCJOJPJQJaJo($hDThcCJKHOJPJQJaJ$hDThcCJEHOJPJQJaJ/hDThcCJEHOJPJQJaJmHnHu  n }tttttt $$Ifa$ & FYDdgd];q dXD2gdcXkd$$If40p$FpF t$44 Baf4ytce d$IfWD`e gdc 4+++ $$Ifa$kd$$If4ֈhT$hFFxFFF t0$44 Baf4ytc .kd$$IfcֈhT$Fhx t0$44 Baytk $$Ifa$ $$Ifa$   < J ^ f j l t $ & ( ܥp܁^pp܁pp#hDThcCJOJPJQJaJo( hDThcCJOJPJQJaJ#hDThcCJOJPJQJaJo("hDThc5CJ$OJPJQJo("hDThc5CJ OJPJQJo($hDThcCJEHOJPJQJaJ#hDThcCJ EHOJPJQJo($hDThcCJKHOJPJQJaJ hDThcCJ EHOJPJQJ 7.... $$Ifa$kdy$$IfKֈhT$Fhx t0$44 Baytk +kdq$$If4AֈhT$Fhx t0$44 Baf4ytk $$Ifa$ $$Ifa$ :1111 $$Ifa$kdo$$If%ֈhT$hx t0$44 aytc  1kda $$If%ֈhT$hx t0$44 aytc $$Ifa$   1kdS $$If%ֈhT$hx t0$44 aytc $$Ifa$ < J ^ h j l _zkdE $$If0p$Fp t044 Baytc $d$Ifa$ YD2^gdc$a$gdcgdc & yy $d$Ifa$zkd $$If0p$FpF t044 Baytc& ( : < F H |||| $$Ifa$zkd $$If0p$FpF t044 Baytc( 8 < D H J N P | ~  ū}}}}}ūkY# *hDThcCJOJPJQJaJ#hDThcCJOJPJQJaJo(+hDThc@CJEHOJPJQJaJo(/hDThcCJEHOJPJQJaJmHnHu2hDThcCJEHOJPJQJaJmHnHo(u$hDThcCJKHOJPJQJaJ$hDThcCJEHOJPJQJaJ'hDThcCJEHOJPJQJaJo( H J P ~ ZQQQ $$Ifa$kdm $$If\p+P$FpF%@ t044 BBaytDT zz $$Ifa$|kd[$$If0p$FpF t044 Baytc zz $$Ifa$|kd$$If0p$FpF t044 Baytcww $d$Ifa$|kd$$If0p$Fp t044 Baytc"$68@BDFHVb024Pﶠﶊu_L:"hDThc5CJ OJPJQJo($hDThcCJEHOJPJQJaJ*hDThc>*CJEHOJPJQJaJo((hDThc@CJEHOJPJQJaJ+hDThc@CJEHOJPJQJaJo(+hDThc@CJEHOJPJQJaJo('hDThcCJEHOJPJQJaJo(#hDThcCJOJPJQJaJo($hDThcCJKHOJPJQJaJ hDThcCJOJPJQJaJ$Dwn d$If $d$Ifa$|kd$$If"0p$Fp t044 BaytcDFHvm d$If $$1$Ifa$}kdK$$If40p$FpF t044 Baytc2vm d$If $$1$Ifa$}kd$$If40p$FpF t044 Baytc24@PR\^m]QQQ $d$Ifa$ & FXD2YD2gd];qd`XD2YD2`gdc}kd$$If40p$FpF t044 BaytcPRZ\^` ".24BDVX^`bd׿׫ttׇtׇׇׇtSAhDThcB*CJ4OJPJQJfHnHo(phq tH$hDThcCJKHOJPJQJaJ hDThcCJOJPJQJaJ$hDThc@CJOJPJQJaJ'hDThc@CJOJPJQJaJo(.hDThcCJOJPJQJaJmHnHo(u#hDThcCJOJPJQJaJo(+hDThcCJOJPJQJaJmHnHu^9- $d$Ifa$kd$$If40p$pF t044 Baf4ytc$ d$IfWDd`a$gdc$d$IfWDd`a$gdc$ $ d$IfWDd`a$gdc "02aU@$ d$IfWDL` a$gdc $d$Ifa$kdY$$If40p$Fp t044 Baf4ytc$ $ _ d$IfVDWD^_` a$gd];q24DX`wwb$d$IfWDr`a$gdc $d$Ifa$|kd$$If0p$Fp t044 Baytc`bdf8Lcc[R?ROWDXD2^`Ogd:\XD2gd:\$a$gd:\"d-DG$H$M [$\$]^gdczkd$$If0p$FpF t044 Baytcdfh6X^v "dfɴvj[NNNNNh:\CJOJQJaJo(h:\>*CJOJPJaJo(h:\>*OJQJ\o(h:\>*OJQJ\mHo(sHh:\>*CJOJPJo(!h:\>*B*OJQJaJo(phh:\B*OJQJaJo(ph(h:\5B*CJ$OJQJ\aJ$o(ph%h:\5B*CJ$OJQJaJ$o(phhc5CJ\3hcB*CJ4PJfHnHo(phq tHL`Dh~ $IfXD2gd:\$$IfXD2a$gd:\XD2gd:\@&WDXD2`gd:\WDXD2`gd:\ X dUD WDXD2]`dgd:\ X UD WDXD2]`gd:\ ~{{ $IfXD2gd:\wkd$$If4  0 #@ 0  44 laf4yt*{{ $IfXD2gd:\wkd/$$If4  +0 #@ 0  44 laf4yt*xx$$IfXD2a$gd:\wkd$$If4  X0 # @ 0  44 laf4yt*02VXnd[LWD]`gdk $1$a$gdk-DM [$\$]^gd:\dG$WD`gd:\{VD` XD2^{gd:\akdi$$If   #$0  44 layt*.024TVXn*FʪkO1"1hkCJ OJ PJ QJ aJ o(:hk>*B*CJ OJPJQJaJ fHo(phq 7hkB*CJ OJ PJ QJ aJ fHo(phq >hkB*CJ KH$OJPJ\^JaJ fHo(phq <hkB*CJ$OJPJQJaJ,fHnHphq tH?hkB*CJ$OJPJQJaJ,fHnHo(phq tHh:\5CJ\h:\CJOJPJQJo(h:\h:\B*OJQJaJo(phh:\CJOJPJo( n*F$Nx Rbgdk$\WD[$\$]`\a$gdk$|WD[$\$]`|a$gdkWD]`gdk ]^gdkWD]^`gdk$06`l|ӷqqqMqq>hkCJ OJ PJ QJ aJ o(Ghk@B*CJ KHOJPJQJaJ fHnHo(phq tHFhk>*B*CJ KHOJPJQJaJ fHnHo(phq tHChkB*CJ KHOJPJQJaJ fHnHo(phq tH7hkB*CJ OJ PJ QJ aJ fHo(phq :hk>*B*CJ OJPJQJaJ fHo(phq hk>*CJ OJPJaJ o(:@jxRT`nprݻyyj]TJ@J@9 h CJo(h 5CJ,\o(h 5CJ\o(hk5CJ\hkCJ OJPJaJ o(hkCJ OJ PJ QJ aJ o(?hkB*CJ OJPJQJaJ fHnHo(phq tHBhk>*B*CJ OJPJQJaJ fHnHo(phq tHChk@B*CJ OJPJQJaJ fHnHo(phq tHChk@B*CJ OJPJQJaJ fHnHo(phq tHbdpr|"4HJWDd`'WDA`' WD` *WD`* WDL` 1WDx`1,WD`,$a$I WDW`I 64FJ"@FVnl¹㯥ڟ㥖zppzzzzzpzpz㟥h CJOJQJh CJOJQJo(h CJ,OJh CJ,OJo(h 5CJ,\ h CJh 5CJ\o(h 5CJ\o(h CJPJo(h 5CJ\o(h 5CJOJQJ\o(h 5CJ\ h CJo(*h B*CJKHOJ QJ ^JaJo(ph333*nprtvxz|~WDd`WD` WD` ,WD`,$a$lnrtwjVD0'h B*CJKHOJ QJ ^JaJph333#h B*KHOJ QJ ^JaJph333&h B*KHOJ QJ ^JaJo(ph333h CJ,OJ PJ QJo(h CJ,OJ PJ aJ,o(h CJ,OJ PJ QJaJ,o(h CJ,OJ PJ QJh h B*CJOJ PJ o(phhIB*CJOJ PJ phh 5CJ0OJQJaJ0o(h \aJo( h o(h 5CJ\o(h 5CJ\ h CJh 5CJ\H2`$,dH1$WD`,a$ $dH1$a$$:dH1$`:a$ ,dHWD`, $dH1$a$ $dH1$a$$dHa$dH $da$gdIG$H$b 02^`fh8 : ӽꫛꇀoocӇӽh B*CJo(ph!h CJKHOJ QJ ^JaJo( h CJo('h B*CJKHOJ QJ ^JaJph333h B*CJOJQJaJph"h B*CJOJQJaJo(ph*h 5B*CJ KHOJ QJ ^JaJ ph333-h 5B*CJ KHOJ QJ ^JaJ o(ph333*h B*CJKHOJ QJ ^JaJo(ph333&2 ! !"!R!!"h"z""*#P#t###$<$b$$:dH1$`:a$:dH`: @dHWD^`@ ,dHWD`, $dH1$a$ $dH1$a$ ! ! !"!>!J!P!R!Z!\!!!!!""""f"h"n"r"x"z""""""""""###(#*#6#P#Z#\#ֿֿ֢֗wh CJOJQJh >*CJo(h >*CJOJQJo(h CJOJQJo( h CJo(*h 5B*CJ KHOJ QJ ^JaJ ph333-h 5B*CJ KHOJ QJ ^JaJ o(ph333'h B*CJKHOJ QJ ^JaJph333*h B*CJKHOJ QJ ^JaJo(ph333*\#l#n#~#######$$$`$b$$$$$$$$%&%V%X%%%%%%%%%&DZ{yb-h 5B*CJ KHOJ QJ ^JaJ o(ph333Uh B*CJOJQJaJph"h B*CJOJQJaJo(ph'h B*CJKHOJ QJ ^JaJph333*h B*CJKHOJ QJ ^JaJo(ph333"h B*CJOJQJaJo(phh CJOJQJo(h >*CJOJQJo(h >*CJOJQJaJo(#b$$$$&%X%%%%&$XL ,dHWD`, dH$HdH1$^Ha$ $dH1$a$$:dH1$`:a$,{mQz lQSv~%{t:ggSLCg ,{N cNO ,{ASmQag0lQSzcNO cNOO,gz zLOLCg0 ,{ASNag cNOv~bTNg N cNObXT5 T cN1 T oRcN1 T vQ-N4 TcNObXT1uQDN cNgY>m 1 TcNObXT1ulQSL]Nh'YOl;N >NNu N cN0oRcN1uQDN(WcNbXT-Nc[ N cN~QDNybQS|QN~t V cNOkJ\Ng Nt^0NgJ\n Sޏ ޏN0cN(WNgJ\nMR N_eEedvQLR0 cNNgJ\n*gSe9e bcN(WNgQL[cNObXTNONl[Npev (W9e QvcN1\NMR ScNN^S_Ogql_0L?elĉTlQSz zvĉ[ e\LcNLR0 ,{ASkQag cNOvS_TNĉR N cNOOkt^S_2!k0cNO1ucNSƖv^;Nc0cNVyrkSV Ne\LLRe 1uoRcNSƖT;Nc oRcN Ne\LLRe 1uJSpeN NcNqQ Tc>NN TcNSƖT;Nc0~ NRKNNN NvcNcSNS_cNOO v^^NOS_ASeMRwhQSOcN0 N cNO_{ g NRKNNN NvcNQ-^e:N gHe cNVEe NNQ-^cNOOe _{fNbYXbNNSR 1uYXbNe\LYXbfN-N}fvCgR0[@bNy\OQvQ[^1u`ShQSOcN NRKNNN NvcNhQǏe:N gHe v^^\ObOU_ Q-^OvcN^S_(WOU_ N~{ T0 00 N cNOQvhQ [LNNNhy0 ,{AS]Nag cNOLON NLCg N gbLQDNvQ 00N [[lQSv~%RTbDeHh; 00 N 6RlQSvt^^"R{eHh0Q{eHh 00V 6RlQSv)RmRMeHhT%_eN_ceHh N 6RlQSXRbQ\lQD,gNSSLlQS:P8RveHh 00mQ 6RlQSTv^0Rz0cebSflQSb__veHh 00N Q[lQSQ萡{t:ggvn 00kQ Q[XNbXlQS~tSvQblNy v^9hnc~tvc TQ[XNbXlQSoR~t0"R#NSvQblNy 00]N 6R[lQSvW,g{t6R^ ,{N vNO ,{NASag lQSzvNO LOvcwL [lQScN0ؚ~{tNXTۏLvcw 2bkvQn(uLCg OrlQSSL]v)Rv0lQScN0ؚ~{tNXT N_|QNvN0 vNO]\OTQDN#0 vNObXTvbl1uQDNQ[0 ,{NASNag vNOv~bTNg N vNObXT5 T vNO;N-^1 T vQ-N3 TvNObXT1uQDN cNgY>m 2 TvNObXT1ulQSL]Nh'YOl;N >NNu0 N vNO;N-^1uQDN(WvNObXT-Nc[ N vNOkJ\Ng Nt^0NgJ\n Sޏ ޏN0 vNNgJ\n*gSe9e bvN(WNgQL[vNObXTNONl[Npev (W9e QvvN1\NMR SvNN^S_Ogql_0L?elĉTlQSz zvĉ[ e\LvNLR0 ,{NASNag vNOkt^^\S_N!kO 1uvNO;N-^SƖT;NcvNOOvNO;N-^ Ne\LLRb Ne\LLRv 1uJSpeN NvNqQ Tc>NN TvNSƖT;NcvNOO0vNSNcS_4NevNOO0 vNOQ^S_~JSpeN NvNǏ0 00vNO^S_[@bNyvQ[\ObOU_ Q-^OvvN^S_(WOU_ N~{ T0 ,{NAS Nag vNOLO NRLCg N hglQS"R 00N [cN0ؚ~{tNXTgbLlQSLRvL:NۏLvcw [ݏSl_0L?elĉ0lQSz zbQDNOQvcN0ؚ~{tNXTcQbMQv^ 00 N S_cN0ؚ~{tNXTvL:N_c[lQSv)Rve BlcN0ؚ~{tNXTNN~ck V l_0lĉĉ[vvQNLCg0 vNR-^cNOO0 ,{ N ~t ,{NASVag (WlQScNOv[ N ~t_Ny ;`~t N T N T oR~tr^ T~t1ucNOXN SޏXޏN0 ,{NASNag lQS~tv;NLCg N ;NclQSvuN~%{t]\O ~~[ecNOQ 00N ~~[elQSt^^~%RTbDeHh 00 N blQSQ萡{t:ggneHh 00V blQSvW,g{t6R^ 00N 6R[lQSvwQSOĉz mQ cQlQSy{D0DSDёbTvSL'`xvzbJT N c TlQSoR~t0"R#NSONvNCgNh0cN0vN v^9hnclQScNOvQ[ ZPQN}T kQ Q[XNbXd^1ucNOQ[XNbXNYv#{tNXT ]N cNOcNvvQNLCg00 ~tR-^cNOO0 ,{V NLP6R ,{NASmQag g NR`b_KNNv N_bNlQSvcN0vN0ؚ~{tNXT N elNL:NRbP6RlNL:NR N V*al0?B0O`S"N0*c(u"Nb4xOW>yO;NIN^:W~Nmy^ $RYRZ gbLgn*g>Nt^ bVrjeR:Y?elCg)R gbLgn*g>Nt^ N bN4xNn{vlQS0ONvcNbS0~t [lQS0ONv4xN g*NN#Nv lQS0ON4xNn{[~KNew*g> Nt^ V bNVݏl T%Ngbgq0#NsQ필vlQS0ONvl[NhN v^ g*NN#Nv lQS0ON T%NgbgqKNew*g> Nt^ N *NN@bpe'Yv:PR0Rg*gnP0 ,{Nz lQSvl[NhN ,{NASNag lQSvl[NhN1ucNbN0 ,{NASkQag l[NhN/fNhlQSLOLCgv~{W[N0l[NhN(WV[l_0lĉNSlQSz zĉ[vLCgVQLOLCg0e\LINR NhlQSSRlN;mR [lQSvuN~%T{thQb# v^cSQDNT gsQ:gsQvvcw0 ,{NAS]Nag lQSl[NhNQsl_0lĉ0VRbĉ[bvQN gsQybkbNl[NhNv`b_v QDN^S_MQSvQLR0 l[NhNSf ^S_SfQbQ[\OQKNew NASeQ3uSf{v0 ,{kQz "R0O0)RmRMSRR(u]6R^ ,{ NASag lQS^S_Ogql_0L?elĉTVRb"?e蕄vĉ[^z,glQSv"R0O6R^0lQS^S_(WkNOt^^~Ne6R"RObJT v^Ol~O^NR@b[0"RObJT^S_Ogql_0L?elĉTVRb"?e蕄vĉ[6R\O0 ,{ NASNag lQS^S_9hncFUN{v:gsQĉ[vm[gb N[g[DN%ЏONۏL"R[0~NmHev[0bDyv[T~tyN[I{0 ,{ NAS Nag lQS)RmRM cgqS gsQl_0lĉSVRb"?e;N{蕄vĉ[gbL0 ,{ NASVag RR(u]6R^ cV[ gsQl_0lĉSVRbRR蕄v gsQĉ[gbL0lQS^S_Ǒ(uYyb__ R:_lQSL]vLNYeT\MOW cؚL] }(0 ,{kQz lQSceN1uNn{Rl ,{ NASNag lQSv%NgP:N50t^0lQS%NgPJ\n SNǏO9elQSz z X[~0 ,{ NASmQag lQSV NRSVce N lQSz zĉ[v%NgPJ\n N QDNQ[ce N VlQSTv^0Rzce V Ol#NsQbd N l_0lĉĉ[vvQN`b_0 ,{ NASNag lQSVN NSV cev ^S_(WceN1uQsKNewASNeQbzn{~ _Yn{ lQSvn{~1uQDNY>mvNXT~b0 >g Nbzn{~ۏLn{v :PCgNSN3uNllbc[ gsQNXT~bn{~ۏLn{0 lQSn{~^S_bzKNewASeQ\n{~bXT0n{~#N TUSTlQS{v:gsQYHh0 ,{ NASkQag n{~^S_bzKNewASeQw:PCgN v^NmQASeQ(Wb~ NlQJT0 ,{ NAS]Nag n{~(WntlQS"N06RDN:PhT"NnUST ^S_6R[n{eHh v^bNObNllbnx0 lQS"N(WR+R/eNn{9(u0L]]D0>yOOi9(uTl[ePё 4~@b kz>k nPlQS:PRTviRYO"NT cgqNvQDkORM0 n{g lQSX[~ FO N__U\Nn{esQv~%;mR0lQS"N(W*gOgqĉ[nPMR N_RM~N0 n{~(WntlQS"N06RDN:PhT"NnUST SslQS"N NnP:PRv ^S_OlTNllb3u[JT4xN0 ,{VASag lQSn{~_gT n{~^S_6R\On{bJT bQDNbNllbnx v^^S_lQSn{~_gKNew30eQTSFUN{v:gsQ3ul{v lQJTlQS~bk0 ,{]Nz DR ,{VASNag lQS^S_c[T~N #T>yOb2^S_lQ_vlQSOo` cS gsQL?eg0T~NOo`^S_TFUN{v:gsQYHh T~NSRv ^TFUN{v:gsQ͑eYHh0 ,{VASNag lQSz zbz zOckHh~QDNǏTuHe0QDNǏvz zbz zOckHh ^S_bFUN{v:gsQYHh0 ,{VAS Nag lQSz z*gĉ[vvQNNy (u gsQl_0lĉĉ[0 QDNvlQz 000 N0NXt^XgXe    PAGE 4 $DFVX`ĘԘ֘ JTlrijiiiiiiiiXiiiXiii!h CJKHOJ QJ ^JaJo(*h B*CJKHOJ QJ ^JaJo(ph333'h B*CJKHOJ QJ ^JaJph333h 5CJOJ PJ QJ aJ h 5CJOJ PJ QJ aJo( h 5CJOJ PJ QJaJo(h CJOJ PJ QJaJo(-h 5B*CJ KHOJ QJ ^JaJ o(ph333*h 5B*CJ KHOJ QJ ^JaJ ph333"ĚȚޚ$.6:NXptНԝJN*.PTdfnvz&0NXbfzҠԠ 6@pĵh CJOJ PJ QJ aJo(h 5CJOJ PJ QJ aJ h 5CJOJ PJ QJ aJo(*h B*CJKHOJ QJ ^JaJo(ph333'h B*CJKHOJ QJ ^JaJph333A&PTf(P|8r^̤ܤTxX$ .dHWD`.a$ ,dHWD`,$dHa$ dHpz$( \^hl&*ʤ̤Ҥ֤ڤܤޤRT^bvx 26TX6:XZnrxzʧ̧뾨뾨*h 5B*CJKHOJ QJ ^JaJph333-h 5B*CJKHOJ QJ ^JaJo(ph333*h B*CJKHOJ QJ ^JaJo(ph333'h B*CJKHOJ QJ ^JaJph333BX:Zŗ ԩ֪HΫ$ .dHWD`.a$ $.dHWD`.a$ ,dHWD`, +dHVD ^+̧ ©ҩԩީԪ֪FH̫ΫЫֿꗇt%h 5B*CJQJ^JaJo(phh B*CJQJ^JaJph"h B*CJQJ^JaJo(ph*h 5B*CJKHOJ QJ ^JaJph333-h 5B*CJKHOJ QJ ^JaJo(ph333'h B*CJKHOJ QJ ^JaJph333*h B*CJKHOJ QJ ^JaJo(ph333&(Ld̯LD6^д ,dHWD`,,dH1$WD`, $dH1$a$ ,dHWD`,$ .dHWD`.a$\^lδд*,.2wpjcXcTLHLHLHLHh/Djh/DUh h CJOJQJo( h CJo( h KH h KHo(h 5CJ PJ\aJ h CJ OJPJaJ o(*h B*CJKHOJ QJ ^JaJo(ph333h CJOJQJaJh CJOJQJaJo("h B*CJOJQJaJo(ph*h 5B*CJ KHOJ QJ ^JaJ ph333-h 5B*CJ KHOJ QJ ^JaJ o(ph333д,µڵܵ޵ (d2R2$dH1$a$gdI dHG$H$WD` dHG$H$WD`dH 1dHWD`1µĵҵԵֵصh];qmHnHuh/Dh jh U ޵$dH1$a$gdI60p=12P. A!n"n#n$n%S $$If!vh5p5 #vp#v :V 4 t$,5p5 / 4 Baf4ytc$$If!vh5p5H 5 5$ #vp#vH #v #v$ :V G t$,5p5H 5 5$ / 4 Baytc$$If!vh5p5 #vp#v :V < t$,5p5 / 4 Baytc$$If!vh5p5` 5` 5` #vp#v` :V 2 t$,5p5` / 4 BBaytc$$If!vh5p5 #vp#v :V D t$,5p5 / / / / / 4 Baytc$$If!vh5p5 #vp#v :V 4 t$,5p5 / / / / / 4 Baf4ytc$$If!vh5p5 #vp#v :V 4 t$,5p5 / 4 Baf4ytc$$If!vh5h55x555#vh#v#vx#v:V 4 t0$,5h55x5/ 4 Baf4ytc$$If!vh5h55x555#vh#v#vx#v:V c t0$,5h55x5/ 4 Baytk$$If!vh5h55x555#vh#v#vx#v:V K t0$,5h55x5/ 4 Baytk$$If!vh5h55x555#vh#v#vx#v:V 4A t0$,5h55x5/ 4 Baf4ytk$$If!vh5h55x555#vh#v#vx#v:V % t0$,5h55x5/ 4 aytc$$If!vh5h55x555#vh#v#vx#v:V % t0$,5h55x5/ 4 aytc$$If!vh5h55x555#vh#v#vx#v:V % t0$,5h55x5/ 4 aytc$$If!vh5p5 #vp#v :V t0,5p5 / 4 Baytc$$If!vh5p5 #vp#v :V t0,5p5 / 4 Baytc$$If!vh5p5 #vp#v :V t0,5p5 / 4 Baytc$$If!vh5p55%5@ #vp#v#v%#v@ :V t0,5p55%5@ / 4 BBaytDT$$If!vh5p5 #vp#v :V t0,5p5 / 4 Baytc$$If!vh5p5 #vp#v :V t0,5p5 / 4 Baytc$$If!vh5p5 #vp#v :V t0,5p5 / 4 Baytc$$If!vh5p5 #vp#v :V " t0,5p5 / 4 Baytc$$If!vh5p5 #vp#v :V 4 t0+,5p5 / 4 Baytc$$If!vh5p5 #vp#v :V 4 t0+,5p5 / 4 Baytc$$If!vh5p5 #vp#v :V 4 t0+,5p5 / 4 Baytc$$If!vh5p5#vp#v:V 4 t0,5p5/ 4 Baf4ytc$$If!vh5p5#vp#v:V 4 t0,5p5/ 4 Baf4ytc$$If!vh5p5#vp#v:V t0,5p5/ 4 Baytc$$If!vh5p5#vp#v:V t0,5p5/ 4 Baytc$$If!vh5@ 5#v@ #v:V 40  +,5@ 5af4yt*$$If!vh5@ 5#v@ #v:V 4+0  +,5@ 5af4yt*$$If!vh5@ 5#v@ #v:V 4X0  +5@ 5af4yt*}$$If!vh5$#v$:V 0  ,5$ayt*b 66666668 0@P`p6(88 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~PJ_HmH nHsH tHJ`J cke $1$a$ CJKH_HaJmH nHsH tH@ ch 1-$dd-D1$@&M [$\$a$35B*CJKH$OJ PJ \^JmHnHph3fsHtH$A`$ ؞k=W[SONi@N nfh3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!mQtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرhF[x=ޝzvg53NjHHzZ $ʯI)*E_N&IA!>Ǽ3xN>UWL0Č߫߿z}rx{h9T8T/χ?xY'~3S~O_|w)ӈHt=a+d NG1-RlƁ1RJwT蠯M1K"o he˓ێ½PL-|%EhY7'qP.\L=dqķ3Iofi.ñBRb-JP_pG ݢiKtdӌhFio7;7Q2ȾD>a/Q>XW ˔M_uHq)h +:Viw4rBqϫ"r!2laCbU|!8^8>ܠ,AбVt׎~ls14_=,ɬožTV G"ѦbH'.4x޵w-ϷE|F;v`b3"G 'e\fHO '$i_wp >*8i&LY%\,xҕ= r6f 3Tʅ):ªZKLs&C Mܛ0 [˫p@ע`j۽7 YHxHicT5Ar@HZAZC}i' RQ\m,zo,gQu{Y\,Nר/=L _.̇Y7C6-fSh62"5NHT[X65̫4X%Yֳ2fkhi~tCKF#b +w1m|4`!:U!p5a:~{4mmio ήc8mDJpSǹ橠V1?#Si?3E'pS2W`qB]( 08w nA[s)k8= Aa?R dڒɾcUӽ˲d)#Queb}C!&i0>4S7{z F} 4sKvUKoȳh~1jYUVH5U8Vk;֜L9ŰD ?*|FL "A3>g]dm2iVֵ褽mg   ( Pdl \#p̧).38>@ACEGIJ[\^`bd@  & H D2^2`L~nbb$Xд޵ !"#$%&'(*+,-/01245679:;<=?BDFHK]_ace !f S s>@ 0( < C ? (  T e,gFh 1c"$?  @ @ p '0^b!%@DSXaety{}$&.6:U[hl $+-.:@JO_"+4FIJMNmx 127;MNSWghmq'*'0CIW_k +09IJKLMNZ\   # / J [ a t y 6 N Z  & t y    G L 4 7 = A J S | 04W[fjy}#&0IT]ejkqrxy}~ Xdow| %,DKY`,1CJKSTXYijr@IVfiot */FJw{CGq\LW^fh&OzK/4hm%(~=C^a  CEcecf$'_bs3333s33s333sssssss33333$t/6hm ,3)2 P?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefhijklmnopqrsuvwxyz{|}~Root Entry F(SData g1Tablet7WordDocument8SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObju F#Microsoft Office Word 97-2003 ĵ MSWordDocWord.Document.89q